Програма 21 за култура  е първият документ със разпространена по цял свят мисия да пропагандира установяването на основни принципи на градове и местни власти за културно развитие. 

Програма 21 за култура бе приета градове и местни власти от целия свят, за да потвърди техния ангажимент към спазването на човешките права, културните различия, устойчивото развитие и демократично участие. 

Програма 21 за култура  е приета от 4-тия Форум на местните власти за социално включване, Барселона 8 май 2004 год., като част от първия Световен форум за култура.

lik logo bulgar petit

 
Обединени градове и местни власти (ОГМВ) одобриха Програма 21 за култура като референтен  документ за своите културни програми и приеха  ролята на  координатор в процеса, следствие от нейното приемане. Работната група за култура на Обединени градове и местни власти бе основана в Пекин на 9 юни 2005, като пресечна точка за градове, местни власти и мрежи, които поставят културата в сърцето на своите процеси на развитие. 
Постоянно увеличаващ се брой градове и местни власти  по целия свят приобщават Програма 21 за култура към техните местни съвети. Този процес е предизвикал интереса на международни организации, национални правителства и граждански общества.

the fabric-logo bulgar petit


icone-A21C-BD-ENG