دستورکار 21 برای فرهنگ , اولین سند با ماموریت جهانی است که حامیان آن اساس آن را تاسیس نموده و تعهدی توسط شهرها و دولت های محلی برای توسعه فرهنگی شان است .

 

دستورکار 21 برای فرهنگ, توسط شهرها و دولت های محلی از سرتاسر جهان توافق گردیده و شامل حفظ تعهد به حقوق بشر , تنوع فرهنگی , تداوم , مشارکت افراد , دموکراسی و ایجاد موقعیت هایی برای صلح است .

آن توسط چهارمین نشست مقامات محلی برای شمول اجتماعی پورتو آلجرا که در 8 می سال 2004 در شهر بارسلونا برگزار شد به تصویب رسیده و بعنوان قسمتی از اولین نشست جهانی فرهنگ ها می باشد .

 

شهرهای متحد و دولت های محلی ( UCLG ), دستورکار 21 برای فرهنگ بعنوان یک سند مرجع برای برنامه های فرهنگی و نقش هماهنگ کننده مفروض در فرآیندهای بعدی بعد از تائیدشان می باشد . گروه کاری در فرهنگ سازمان UCLG که در 9 ژوئن سال 2005 در شهر بیجینگ تشکیل شد محل ملاقاتی برای شهرها , دولت های محلی و شبکه ها بوده و مکانی برای فرهنگ در قلب و توسعه فرایندهای شان است .  

تعدادی از شهرهای در حال رشد و دولت های محلی در سراسر جهان در شوراهای محلی شان به دستورکار 21 برای فرهنگ پیوسته اند . فرآیندهای آن برجسته و علاقه به سازمان های بین المللی , دولت های محلی و انجمن های مدنی است .

logopersa

icone-A21C-BD-ENG